مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خانواده

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خانواده

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc

تعداد صفحات : 33

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خانواده

بخشی از متن :

خانواده

خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی محسوب می شود که ساختار مشخص و معینی دارد که متأثر از تغییرات و تحولات اجتماعی است (جهانگیر، 1391). بر هیچ کس پوشیده نیست که خانواده مأمن آرامش و جایگاه به شکوفا رساندن استعدادهاست. افراد در درون خانواده هم تأثیر می پذیرند و هم، بر هم تأثیر می‌گذارند. مسلماً شکوفایی افراد خانواده، متأثر از عملکرد درونی خانواده است. در پی تبیین های مختلفی که جهت شناسایی، سبب شناسی اختلالات روانی صورت گرفته است، خانواده درمان‌گران پویایی‌های متعامل درون خانواده را مورد بررسی قرار داده اند و بر این عقیده‌اند که مشکل روانی، به هر دلیل که بروز کرده باشد، باید روابط و مراوداتی که فرد در آن قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد (فرانکلین[1] و هافربیر[2]، 2000).

به خاطر وجود اختلافات زندگی، خانواده های بسیاری در معرض خطر نابسامانی و از هم پاشیدگی قرار می‌گیرند و از آن جا که خانه جایی است که زندگی در آن آغاز می شود، نبودن روابط مطلوب اثرات مخربی بر روی فرزندان می گذارد. عوامل ساختاری خانواده در صورتی که دچار اختلال شود، باعث ایجاد مشکل در کارکرد خانواده و تأثیر نامطلوب بر شخصیت فرزندان می شود (جهانگیر، 1391).

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺳﺎﻟﻢ، ﺳﻮﺍﯼ ﺑﻘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﻧﻈﺎﻡ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﯼ ﻳﮑﺎﻳﮏ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭ ﭘﯽ ﮐﺎﻭﺵ ﮔﺮﯼ ﻭ ﺧﻮﺩﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ (ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ و ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ[3]، 2003). ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ (ﻣﻮﺳﻮﯼ، ۱۳۷۹). ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺸﺎﺭﺯﺍ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ، ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ، ﺗﻨﺶ ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻴﺪﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺸﺎﺭﺯﺍ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺸﮑﻞﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ (ﻣﻮﺳﻮﯼ، ۱۳۷۹).

ابعاد کارکرد خانواده

اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ، رایان، ﺑﻴﺸﺎب، ﻣﻴﻠﻴﺮ و ﻛﻴﺘﻨﺮ[4] (2003)، ﺷﺶ ﺑﻌﺪ کارکرد (ﻋﻤﻠﻜﺮد) ﺧﺎﻧﻮاده را به صورت ذیل بیان کرده اند:

1 - ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ[5]: ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎن ﻣﺪاوم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت آن ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد: اﺑﺰاري و ﻋﺎﻃﻔﻲ. ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاري ﺟﺪي و ﻣﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻮل، ﻏﺬا، ﭘﻮﺷﺎك، ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻳﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺎﻫﻴﺖ و رﻳﺸﻪ در ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاري دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاري ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).

2 - ارﺗﺒﺎﻃﺎت[6]: ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط دو ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﻛﻼﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد، ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. در ﻫﺮ دو ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و دوام ﻫﺮ دو ارﺗﺒﺎط را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر از وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﺗﺎ اﺑﻬﺎم و ﺗﺎرﻳﻜﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻴﺎم از ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ روﺷﻦ، ﻧﻘﺎب دار، ﮔﻨﮓ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻳﻚ ﭘﻴﺎم روﺷﻦ داراي وﺿﻮح، اﻧﺴﺠﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺪل ﭼﻬﺎر ﺳﺒﻚ ارﺗﺒﺎط روﺷﻦ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، روﺷﻦ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺗﺒﺎط در ﺧﺎﻧﻮاده، ﻳﻜﻲ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﺎوران در ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ (ﻧﻮاﺑﻲﻧﮋاد، 1383). ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ. ﺑﺎرﻛﺮ[7] (1986)، اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ[8] و ﻫﻤﻜﺎران (1983) ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻓﻜﺮي و اﺣﺴﺎﺳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎ داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺪ اﺳﺖ (ﺻﻴﺎدي، 1381).

ﺷﻜﺴﺖ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط، ﻳﻜﻲ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺎراﺿﻲ اﺑﺮاز ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺷﻮاريﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼفﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺮﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﻋﺰﻳﺰي، 1386).

3 - ﻧﻘﺶﻫﺎ[9]: ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻜﺮاري رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎء ﻳﺎ ﻛﻞﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﻧﻘﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎءﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﻨﻨﺪه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻟﻒ) ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ: ﻣﺜﻞ ﭘﻮل، ﻏﺬا، ﻟﺒﺎس و ﺳﺮﭘﻨﺎه، ب)ﭘﺮورش و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺜﻞ راﺣﺘﻲ، ﮔﺮﻣﻲ، اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﻳﺖ، ج)رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ: ﻣﺜﻞ رﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺣﺮﻓﻪ، ﺷﻐﻞ، روانﺷﻨﺎﺳﻲ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، د)ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ: ﻣﺜﻞﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي، ﻣﺮزﻫﺎ و ﻋﻀﻮﻳﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﺧﺸﻨﻮدي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن: ﻣﺜﻞ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در واکنش‌هاي زوﺟﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).

4 -واکنش‌هاي ﻋﺎﻃﻔﻲ[10]: واکنش‌هاي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻳﺎ داﻣﻨﻪ اي از ﻣﺤﺮكﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، دو دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻳﻜﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت آرام: ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻃﻒ، ﮔﺮﻣﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ، ﻋﺸﻖ، ﺷﺎدي، ﻟﺬت، دﻟﺪاري. دﻳﮕﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ (ﻓﻮري): ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ، ﺗﺮس، اﺿﻄﺮاب، ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﻧﺎاﻣﻴﺪي و اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮدي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده در زﻣﻴﻨﻪي ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد و ﻋﻮاﻃﻔﻲ ﻛﻪ آن ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).

5 - آﻣﻴﺰش (درﮔﻴﺮي) ﻋﺎﻃﻔﻲ[11]: آﻣﻴﺰش ﻋﺎﻃﻔﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آن را در ﻋﻼﺋﻖ، ارزشﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ، ﻋﻼﺋﻖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان در ﻣﻴﺎن ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ، آﻣﻴﺰش ﻋﺎﻃﻔﻲ داراي داﻣﻨﻪاي از ﻋﺪم وﺟﻮد آﻣﻴﺰش ﻋﺎﻃﻔﻲ (ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗﻪ ﻳﺎ ﻣﺮاوده اي ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد) ﺗﺎ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ آﻣﻴﺰشﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ در وﺳﻂ اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻗﺮار دارد (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).

6 -ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر[12]: ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر رﻓﺘﺎر اﻋﻀﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮردن، ﺧﻮاﺑﻴﺪن، ﻏﺮﻳﺰه، اﻣﻮر ﺟﻨﺴﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر درون و ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﻬﺎر ﺳﺒﻚ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر وﺟﻮد دارد: ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻌﻄﻒ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻲﻧﻈﻢ و ﻫﺮج و ﻣﺮج (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).

7 - ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻠﻲ[13]: اﻳﻦ ﻣﺪل اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ FAD ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻞ اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ کند (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خانواده

[1] Franklin

[2] Haferbray

[3] Goldenberg & Goldenberg

[4] Epstein, Ryan, Bishop, Miller & Keitner

[5] problem solving

[6] communication

[7] Barker

[8] Epstein

[9] roles

[10] affective Responsiveness

[11] affective Involvement

[12] behavior control

[13] general functioning

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خانواده

منابع

الف) منابع فارسی

- ابادينسكي، هووارد (2001). جامعه شناسي موادمخدر. ترجمه زكريايي، محمد علي (1382)، دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، نوبت چاپ اول ، اسفندماه .

- امیری، فیروز (1385). ماهیت ارزش های انسانی و نظام های ارزشی. مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، بهار 1385، شماره 30.

- آبركرامبي، نيكلاس (1991). فرهنگ جامعه شناسي. ترجمه حسن پويان، تهران: چاپ پخش.

- آزاد مرزآبادی، اسفندیار (1387). بررسى رابطه نظام ارزشى خانواده با ارزش هاى نوجوانان. فصلنامه علوم رفتاری، سال دوم، شماره 2.

- آقا بخشی ،حبیب(1379). اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد. تهران : نشر آفرین.

- آقابخشی، حبیب (1382). کودکان پدر معتاد. مجله رفاه اجتماعی، دوره 3، شماره 7، صص216-197.

- بهفر، زهرا؛ آقامحمدیان، حمیدرضا و مهرام، بهروز (1385). کارکرد خانواده و دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار. تازه های علوم شناختی، شماره 8، تابستان.

- ﭘﺮوﭼﺎﺳﻜﺎ، ج. و ﻧﻮرﻛﺮاس، ج. (1999). ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي روان‌درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪي (1385). ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ.

- ثنایی، باقر و امینی، فریده (1379). مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر مستقل و وابسته به دیگران. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد دوم، شماره 7 و 8.

- جمشیدی منش، منصوره؛ سلیمانی فر، پروین و حسینی، مهدی (1383). ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی زنان معتاد زندانی. فصلنامه پرستاری ایران، زمستان 1383، شماره 17.

- جوادي، رحم خدا؛ آقابخشي، حبيب؛ رفيعي، حسن؛ عسگري، علي؛ بيان معمار، احمد و عبدي زرين، سهراب (1390). رابطه كاركرد خانواده و تاب آوري در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبيرستاني مدارس پر خطر . فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 41، تابستان.

- جهانگیر، پانته‌آ (1391). مقایسه عملکرد خانواده و رضایت مندی زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان، ص 178 تا 192.

- چیریلو،استفانو؛برینی،روبرو،کامبیازو،جیانی،مازا،روبرتو،(بی تا).اعتیاد به مواد مخدر در آئینه روابط خانوادگی.ترجمه پیرمرادی,سحر،(1378). اصفهان : نشر همام.

- حسینی زاده مهدوی، معصومه (1385). استحکام روابط در خانواده های سالم و متعادل. نشریه رشد مشاور مدرسه، شماره 6، زمستان.

- حیدری، جبار؛ جعفری، هدایت؛ حسینی، سیدحمزه؛ جنتی، یداله؛ محمدپور، رضاعلی و محمودی، قهرمان (1385). بررسی وضعیت روانی- اجتماعی معتادین شهرستان ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره شانزدهم، شماره 52، خرداد و تیر.

- خدائی،علی.(1384).مقایسه پنج عامل شخصیت و هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر معتاد شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

- دلاور، علی (1380). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

- دلخموش، محمدتقی (1386). ارزش‌های ازدواج در جوانان ایرانی. فصلنامه روان‌شناسان ایرانی، سال سوم، شماره 12، تابستان.

- ربانی، رسول و شهابی، سیامک (1389). بررسي ارزش هاي اخلاقي جوانان شهري اصفهان. فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره 5، تابستان.

- رزاقی، عمران محمد؛ رحیمی موقر، آفرین؛ حسینی، مهدی و مدنی، سعید (1379). بررسی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران. معاونت پیش‌گیری سازمان بهزیستی کشور و برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل.

- ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ، ﺳﻴﺎﻣﻚ و ﺑﻬﻤﻨﺶ، ﺯﻫﺮﺍ (1389). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، شماره 43، تابستان.

- ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ، ﺳﻴﺎﻣﻚ و ﺑﻬﻤﻨﺶ، ﺯﻫﺮﺍ (1389). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، شماره 43، تابستان.

- سفیری، خدیجه و شریفی، نیره (1384). بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه‌های مرجع. نامه علوم اجتماعی، شماره 25، بهار.

- سهامی، سوسن (1387). اولویت های ارزشی دانشجویان. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره دوم، تابستان.

- سهرابي، فرامرز؛ هاديان، مينا؛ دائمي، حميدرضا و اصغرنژاد فريد، علي اصغر. (1387). اثر بخشي برنامه‌ي آموزشي ساخت رفتارهاي سالم در نگرش دانشجويان نسبت به سوء مصرف مواد. مجله علوم رفتاري، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله. دوره 2. شماره 3.

- صناعی، حمید (1389). نقش خانواده در انتقال ارزش های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی به کودکان: آسیب‌شناسی خانواده. مجله پیوند، مهر 1387، شماره 348، صص17-16.

- ﺻﻴﺎدي، ع. (1381). ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻈﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. (ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ)، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان.

- طوبی، ژاکلین رودلف (1355). اجتماعی شدن و سه عامل اولیهء اجتماعی. تهران: نامهء علوم اجتماعی، دورهء 2، ش 2.

- عبدالحلیم، احمدمهدی و داودی، محمد (1379). تعلیم ارزش‌ها؛ وظیفه ای گم شده در نظام های تربیتی. مجله تربیت اسلامی، بهار، شماره 1.

- ﻋﺰﻳﺰي، پ. (1386). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره اي ﺑﺮن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. (ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ)، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺗﻬﺮان.

- فرجاد، محمدحسین (1374). اعتیاد به مواد مخدر- درمان. تهران: بدر.

- فیروزآبادی، سیداحمد (1385). ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی در ایران. مجله رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 30، بهار.

- قاضی زاده، کاظم و حسینی، سید حمید (1389). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ارزﺷﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻬﺞ‌اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 20، زﻣﺴﺘﺎن 1389.

- قنبری، علی (1389). نقش خانواده در پرورش ارزش های اخلاقی دانش آموزان. مجله پیوند، دوره 11، شماره 376، صص 16-14.

- کرایب، یان (1999). نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس. ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگاه.

- کریمی، یوسف (1376). روانشناسی اجتماعی. چاپ سوم، تهران: انتشارات ارسباران.

- کوروش نیا، مریم و لطیفیان، مرتضی (1390). بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان با واسطه گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان. دوفصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری، شماره 61، پاییز و زمستان.

- کوهن، پرسای (2002). نظریه اجتماعی نوین. ترجمه یوسف نراقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

- کوئن، بروس (1993). مبانی جامعه شناسی. ترجمه غلامحسین توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.

- کیا، علی اصغر و حسین پور، جعفر (1386). بررسی نحوه نگرش رسانه ها به اعتیاد. مجله دانش انتظامی. شماره 32، بهار.

- کیانی، نصرت (1382). بررسی ویژگی‌های شخصیتی و تنیدگی والدین نوجوانان معتاد و مقایسه آن با گروه در معرض خطر و عادی شهرستان زاهدان. (پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی)، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

- كلدي، عليرضا و جمشيدي، مرتضي (1384).تعارض ارزشی از دیدگاه والدین و دانش آموزان شهر آمل. مجله رفاه اجتماعي، شماره 19، زمستان.

- ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﺍﻳﺮﻧﻪ و ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﻫﺮﺑﺮﺕ (2003). ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﻭﺍﺗﯽ ﻭ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﻭﺍﻥ.

- مرادی، غلامرضا؛ عظیمی، عباس و فضائلی، سمیه (1392). مقایسه وضعیت نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و ترم آخر دانشکده پیراپزشکی مشهد با استفاده از نظریه های ساختار ارزشی شوارتز و آلپورت. طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

- متین نژاد، سیده اعظم؛ موسوی، سید علی محمد و شمس اسفندآباد، حسن. (1389) .مقایسه شیوه‌های حل مسأله و سبک های تفکر در افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر معتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال سوم، شماره 11، پاییز.

- محمدی، ابوالفضل و آقاجانی، میترا و زهتاب ور، غلام حسین(1390). ارتباط اعتیاد، تاب آوری و مؤلفه‌های هیجانی. مجلّه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هفدهم، شماره 2، تابستان، ص 136تا 142.

- مقدس، علی اصغر و نوروزی، فاطمه (1390)، مقایسه ارزش های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهرهای لار و جهرم. مطالعات زنان، شماره 9، پیاپی 29، زمستان.

- ﻣﻮﺳﻮﯼ، ﺍﺷﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ (۱۳۷۹). ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ/ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﯼ.

- ممتازی ،سعید.(1381).خانواده و اعتیاد.تهران:انتشارات مهدیس .

- موسوی، اشرف السادات (1382). خانواده‌درمانی کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.

- مهرابي زاده هنرمند، مهناز؛ محمودي، محمد؛ شكركن، حسین و نجاريان، بهمن (1383). مقايسه نظام ارزشي و نگرش‌هاي دانش آموزان سال سوم دبيرستان‌هاي شهر اهواز با والدين و نزديكترين دوست همكلاسي آن‌ها. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، دوره سوم، سال 11، شماره‌های 1 و 2.

- نصیری، محمد (1386). جهانی شدن و تغییر ارزش های خانواده. مجله پیوند، دوره 1و2، شماره 330 و 331، صص 32-30.

- ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد، ش. (1383). ﻣﺸﺎوره ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن.

- نيك گهر، عبدالحسين (1369). مباني جامعه شناسي. تهران: انتشارات رايزن.

- وثوقی، منصور و نیک‏خلق، علی‏اکبر (1381). مبانی جامعه‏ شناسی. تهران: انتشارات بهینه.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خانواده

ب) منابع لاتین

- Allport, G:V, Vernon, p, E and Lindzey, study of Values, Boston. (1960). Houghton Miffilin Company.

- Brook, J. S.; Brook, D. W.; De La Rosa, M.; Whiteman, M.; Johnson, E.; Montoya, I. (2001). Adolescent Illegal Drug Use: The Impact of Personality, Family and Environmental Factors. Behavioral Medicine. 24 (2): 183-203.

- Chapman, A. (2007). Eric Berne’s transactional analysis parent adult child model theory and history article [On-line]. Available: http: //www. businessballs. Com/transact. Html.

- Dakof, G. A.; Tejeda, M.; Liddle, H. A. (2001). "Predictors of Engagement in Adolescent Drug Abuse Treatment". Am Acad Child Adolescent Psychiatry. 40 (3): 274-81.

- Epstein, N. B., Ryan,C.E. Bishop, D. S., Miller, I.W., & Keitner, G.I.( 2003). The Macmaster model: A view of healthy family functioning. In. F. Walsh(Ed). Normal family processes (3rded., pp.581-607). New York: Guilford Press.

- Feader. Norman T. (1984). Masculinity, Femininity, Psychological Androgyny and the Structure of Values. Journal of Personality and Social Psychology. Vol.47

- Franklin, N. B & Haferbray, B, (2000), Reacting out in family therapy. Newyork: Guilford press.

- Ingelhart, Ronald (2007). Globalization and Postmodern Values. The Washington Quarterly. 23:1, pp:215-228, The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology.

- Jones, E. (1993). Family system Therapy. Development in the Milan-Systemic Therapies. Chichester: John Wiley & Sons.

- Koss-Chioino, J. D.; Canive, J. M. (1996). Cultural Issues in Relational Diagnosis: Hispanic in the United States. In F. W. Kaslow (Ed.), Handbook of Relational Diagnosis and Dysfunctional Family Patterns. New York: John Wiley & Sons, Inc.

- Ledoux, S.; Miller, P.; Choquet, M.; Plant, M. (2002). Family Structure, Parent-Child Relationships, and Alcohol and Other Drug Use among Teenagers in France and United Kingdom. Alcohol. 37 (1): 52-60.

- Liraud F,Verdoux H. (2000). (Clinical and prognostic characteristics associated with addictive comorbidity in hospitalized psychiatric patients). Encephale. May – june, 26 (3): 16-23.

- McArdle, P.; Wiegersma, A.; Gilvarry, E.; McCarty, S.; Fitzgerald, M.; Kolte, B.; Brinkley, A.; Blom, M.; Stoeckel, I.; Pierolini, A.; Michels, I.; Johnson, R.;Quensel, S. (2000). International Variations in Youth Drug Use: The Effect of Individual Behaviours, Peer and Family Influences, and Geographical Locatio. Eur Addict Res. 6 (4): 161-2.

- Merton, Robert. (1957). Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.

- Peterson, R. , & Green, S. (1999). Families first- keys to successful family

- Nurco Dn,Hanlon Te,Dgrudyke Kinlock Tw.The eurly emergence Rnarcotic addict types Am j Dvug A lcohol Abuse. 1997:23:523-542

functioning: Family roles [On-line]. Available: http: //www. ext. vt. edu/pubs/ family/ 350-093/350-093.htm1.
- Rekeach, M (1973). The nature of human values. new york freepress.(N.Y.F.P)

- Schwartz, S. H. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48, 23-47.

- Schwartz, Shalom H. (2006). Basic Human Values: Theory, Measurement, and Applications. The Hebrew University of Jerusalem.

- Schwartz. Shalom H. & Galit Sagie (2000). Value Consensus and Importance: A Cross-National Study. Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol.31. Issue.4

- Schwartz. Shalom H. (1994). Toward Explanations of National Differences in Value Prorities. ××IV Congress of Interamerican Society of Psychology.

- Smith, Tom W, (2009). The generation gap revisited. Network on transitions.

- Snyder, L. (2005). Satisfactions and challenges in spiritual faith and practice for persons with dementia, Dementia, 2(3), 299-313.

- Veter, A & Gale, A. (1987). Ecological of Family Life. New York: John Willy & Sons.
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1012 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: DOCX

تعداد صفحات: 33

حجم فایل:56 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: